چطور میشه انتقال اعتبار شارژ همراه اول به همراه اول را انجام داد + آموزش

انتقال اعتبار شارژ همراه اول به همراه اول

آموزش ارسال شارژ در همراه اول که شما میتوانید به کمک این آموزش بین سیم کات های همراه اول شارژ انتقال دهید. ابتدا یک پیام کوتاه بدون متن به۸۹۱۰بفرسید که برای شما رمز بفرسد...